titulní obrázek

Aplikace zákona č. 253/2008 Sb. - AML zákon

Komplexní nebo jednotlivé zajištění povinností stanovených AML zákonem (Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) - vytvoření či audit stávajícího systému vnitřních zásad, proškolení zaměstnanců a dalších osob spolupracujících na základě jiné než pracovní smlouvy.

Doplňující vzdělávání

Vhodné pro

Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele.

Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.

V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.

Proč řešit problematiku AML

 • Od 1. 1. 2017 účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
 • Rozšíření pravomocí ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem
 • V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může dojít k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnostiTato novela:
 1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé,
 2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
 3. požaduje do 30. 6. 2017 vypracování hodnocení rizik AML,
 4. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB,
 5. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.

Jak zahájit spolupráci

Pokud máte zájem o jakoukoliv variantu spolupráce, kontaktujte nás!

Kontaktní osobou je Dalibor Jurič, tel. 725 931 311, info@fgrozvoj.cz

Ceny jsou nastaveny podle jednotlivých variant spolupráce a rozsahu realizovaných činností.

PODÍVEJTE SE NA VARIANTY SPOLUPRÁCE NÍŽE

Varianty spolupráce

Nabízíme tři varianty spolupráce


a) Vytvoření SVZ – 25.000,- Kč + DPH

 • Současně proškolení zaměstnanců/spolupracovníků – 82,- Kč + DPH/osoba
 • Možnost zvolit e-learning/prezenční kurz Následná aktualizace + pravidelné proškolování

b) Audit současného stavu SVZ – 2.000,- Kč + DPH/hodina

 • Úprava SVZ dle nových podmínek – 2.000,- Kč + DPH/hodina
 • Současně proškolení zaměstnanců/spolupracovníků – 82,- Kč + DPH/osoba
 • Možnost zvolit e-learning/prezenční kurz
 • Následná aktualizace + pravidelné proškolování

c) Výkon činnosti compliance – cena dle rozsahu činností

Splnění povinnosti prokazatelně proškolit zaměstnance a další osoby spolupracující na základě jiné než pracovní smlouvy


Nabízíme proškolení na opatření podle zákona proti praní špinavých peněz platná pro dané podnikání klienta, včetně teoretického základu.

 • Toto školení obsahem a formou odpovídá požadavkům stanovených zákonem.

 • Po ukončení kurzu obdrží povinná osoba záznam a certifikát o provedeném proškolení.

Obsah činností v souvislosti s tvorbou Systému vnitřních zásad

 • Vytvoření systému vnitřních zásad (rozsah 25 A4 stran textu + obsah, titulní strana apod.);
 • Vytvoření metodiky k systému vnitřních zásad obsahující běžné postupy s vysvětlením pro poradce (rozsah 8 A4 stran + obsah, titulní strana),
 • 3 přílohy k metodice podle typu klienta:
 • Dotazník AML pro fyzické osoby;
 • Dotazník AML pro fyzické osoby, které jsou zastoupeny (zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo zmocněncem);
 • Dotazník AML pro právnické osoby;
 • Seznam AML ve formátu xls – obsahuje osoby, vůči nimž jsou uplatňovány mezinárodní sankce;
 • Pokyn k úpravě souhlasu se zpracováním osobních údajů podle požadavků novely zákona AML;
 • Doporučení pro případnou úpravu ostatních používaných formulářů;
 • Doplnění systému vnitřních zásad o hodnocení rizika dle § 21 a.

Specifikace kurzů

Prezenční kurz

 • Obsah kurzu: prezentace AML systému společnosti se závěrečným písemným prozkoušením
 • Délka kurzu: 4 hodiny
 • Cena kurzu: 1.800,- + DPH za hodinu

E-learningový kurz

 • Obsah kurzu: prezentace AML systému společnosti se závěrečným písemným prozkoušením

 • Délka kurzu: individuálně, je stanoven termín pro dokončení kurzu

 • Cena kurzu: 82,- + DPH za osobu

Služby dodává společnost Flow & Grow

flow-n-grow-logo-web.png

Naskočte na správnou vlnu...