V návaznosti na uvolňování opatření týkajících COVID-19 obnovila EFPA ČR od 18. 5. 2020 plný provoz zkoušek ve všech regionech. Kapacita termínů je stále navyšována. Pokud jste měli objednaný termín v době karantény, můžete si jej nyní na svém profilu změnit zdarma na nový.
Helpdesk
titulní obrázek

Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (od 2018)

Nové odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Zkoušku je nutné složit nejpozději do 3. ledna 2020.

Nejbližší termíny zkoušky

Pro zobrazení termínů si nejprve vyberte jednu z kategorií zkoušky (klikněte na kategorii zkoušky výše).

Vhodné pro

Nové odborné zkoušky jsou určeny pracovníkům obchodníků s cennými papíry i investičních zprostředkovatelů, vázaným zástupcům a jejich zaměstnancům. Akreditovanou odbornou zkoušku musí do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tedy do 3. ledna 2020, splnit všechny osoby poskytující investiční služby.

 • Obchodníci s cennými papíry (OCP)
 • Vázaní zástupci obchodníků s cennými papíry (VZ OCP)
 • Investiční zprostředkovatelé (IZ)
 • Vázaní zástupci investičních zprostředkovatelů (VZ IZ)

Zákon zdůrazňuje odbornost pracovníků, „kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní“. ČNB vydala seznam zásad a příkladů k vysvětlení pro které činnosti je třeba odbornost a tedy odbornou zkoušku splnit.


Aktuálně

Jaká je příprava na zkoušku?

EFPA ČR má k přípravě celý vějíř nástrojů – kvalitní elearningové kurzy, (pro každou kategorii zkoušky), testovací aplikaci DRIL, pdf se všemi otázkami, v případě zájmu i prezenční 4-8 hodinové přípravné kurzy před samotnou zkouškou. Tým autorů a administrátorů EFPA připravuje kurzy a další nástroje tak, aby úspěšnost našich klientů byla jako vždy nadprůměrná. Velkou výhodou je znalost nových podmínek – EFPA ČR je v konsorciu s VŠFS autorem nových zkušebních otázek pro investice, a účinná příprava je na této znalosti založena.


Proč mít tuto zkoušku

Odborná způsobilost podle ZPKT se člení na 2 části, odborně způsobilá je tedy ta osoba, která prokáže získání:

 • všeobecných znalostí nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Tyto znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.
 • odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Tyto znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky (§ 14f ZPKT).

Odborné zkoušky jsou vyhláškou definovány ve dvou kategoriích, a to podle rozsahu investičních nástrojů, pro které je daná osoba oprávněna poskytovat investiční služby:

 • INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona (zúžený rozsah nástrojů – tj. v zásadě nástroje se kterými může pracovat investiční zprostředkovatel).
 • SOUHRNNÁ ZKOUŠKA: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona (plný rozsah nástrojů).

Obě kategorie zkoušky jsou platné neomezeně (neplatí tedy pětiletá obnovovací lhůta známá z penzí) a bude možné je skládat u akreditovaných osob stejně jako ostatní zkoušky.


Výhodnější korporátní cena zkoušky

Pokud jste ze společnosti, která má s EFPA ČR vyjednanou vlastní (nižší) cenu zkoušky, bude Vám tato cena načtena v okamžiku vložení zkoušky do objednávkového košíku.

Pokud jste korporátní klient s větším počtem zájemců o zkoušku a máte zájem získat výhodnější cenu, kontaktujte nás: helpdesk@efpa.cz


Příprava na zkoušku

V ceně zkoušky získáte u EFPA ČR:

 • E-learning s neomezeným přístupem až do složení zkoušky. Struktura e-learningu odpovídá struktuře tematických oblastí zkoušky podle Vyhlášky ČNB č. 319/2017 Sb. Učíte se tedy přesně to, co je na zkoušce vyžadováno.
 • Cvičné testy ve speciální aplikaci DRIL. Libovolně a neomezeně zkoušejte testové otázky, prohlížejte si historii svých pokusů, zlepšování apod.
 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí v pdf ke stažení. Připravujte se i bez přístupu k internetu!
 • Cvičný test složený z nejchybovějších otázek. EFPA vyhodnocuje každý měsíc úspěšnost odpovědí u jednotlivých otázek. Těžké otázky vás nepřekvapí!

Na vyžádání poskytuje EFPA ČR:

 • Přípravný prezenční kurz 4–8 hodin, se zkušeným lektorem projdete klíčová témata, ujasníte si problematické pasáže z investic, vyřešíte případovou studii a zeptáte se na to co není jasné.

Varianty zkoušky

Odborné zkoušky jsou vyhláškou definovány ve dvou kategoriích, a to podle rozsahu investičních nástrojů, pro které je daná osoba oprávněna poskytovat investiční služby:

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona (zúžený rozsah nástrojů – tj. v zásadě nástroje se kterými může pracovat investiční zprostředkovatel).

 • Tato zkouška má 60 otázek na znalosti a 3 případové studie, každá z PS má po 5 otázkách s jednou správnou odpovědí.
 • Zkouška trvá zkouška 135 minut.

SOUHRNNÁ ZKOUŠKA

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona (plný rozsah nástrojů).

 • Tato zkouška obsahuje 92 otázek na znalosti a také 3 případové studie, každá z PS má po 5 otázkách s jednou správnou odpovědí
 • Zkouška trvá zkouška 180 minut.


Průběh zkoušky

Postup je jednoduchý a prakticky vše zvládnete pomocí efpa portálu. Na zkoušku je nutno se dostavit osobně. Zkouška probíhá písemně. Způsob provedení je uveden vždy u vámi vybraného termínu.

 • Vyberete si vhodný termín zkoušky a přihlásíte se.
 • Ihned začnete studovat elearning a můžete neomezeně využívat všechny přípravné nástroje.
 • Kdykoliv si můžete sami změnit vybraný termín zkoušky, nejpozději však 7 dní před zkouškou
 • Na místo konání zkoušky je nutno dorazit min. 30 minut předem
 • K účasti na zkoušce potřebujete průkaz totožnosti (k předložení u kontroly prezence před vlastní zkouškou), volitelně pak kalkulačku.
 • Do 24 hodin od skončení zkoušky proběhne automatické vyhodnocení zkoušky, o kterém jste informováni na Vámi uvedenou emailovou adresu.
 • Výsledky zkoušky vč. podrobného přehledu Vašich odpovědí naleznete následně na svém profilu na portále efpa.cz.

Složení zkoušky a její hodnocení

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit současně tato 3 kritéria:

 • získat min. 60 % všech dosažitelných bodů ze znalostních testových otázek,
 • získat min. 60 % všech dosažitelných bodů z otázek u případových studií, Celkové kritérium:
 • získat min. 75 % všech dosažitelných bodů celého zkouškového testu.

Po úspěšném složení zkoušky Vám bude vygenerován certifikát, který naleznete ke stažení na Vašem profilu na portále efpa.cz.


Kdy je třeba zkoušku splnit?

Na splnění odbornosti je pamatováno v Čl. II. odst. 15 ZPKT. Novela zákona obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého může po dobu 2 let pracovník prokázat odbornou způsobilost pomocí čestného prohlášení. Čestné prohlášení si buď vystaví vázaný zástupce sám pro sebe (pouze však v případě, že je fyzickou osobou a je již zapsán v seznamu VZ na ČNB), v ostatních případech pak čestné prohlášení pro VZ vystavuje investiční zprostředkovatel/OCP.

Pozor – zde platí, že zastoupený (tedy IZ/OCP) má odpovědnost za ověření skutečné odborné způsobilosti, např. formou testu či kurzu.

EFPA ČR proto v únoru spustila tzv. Základní kurz pro investice, krátký elearningový kurz zaměřený na základní aspekty investic, příklady změn dle novely ZPKT.

Tento kurz je přímým podkladem pro vystavení čestného prohlášení o odbornosti jako prokazatelná vzdělávací aktivita, k níž bylo čestné prohlášení vystaveno. V kurzu je již přes 1.200 poradců!

Požadavek maturitního vzdělání

Kdo poskytoval investiční služby k 3. lednu 2018 a nepřetržitě po dobu alespoň 5 let před 3. lednem 2018, nemusí maturitu dokládat. Kdo poskytoval investiční služby k 3. lednu 2018 a nepřetržitě po dobu alespoň 1 rok před 3. lednem 2018, musí si maturitu dodělat nejpozději do 3. ledna 2022.

(zdroj: Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 204/2017 Sb. Čl. II, odstavec 13 a 14)