EFPA Think Tank 2023

19.6.2023
titulní obrázek

EFPA Europe organizovala v Paříži Think Tank 2023 zaměřený na poradenskou činnost v době ESG trendů a makroekonomických extrémů

  • Evropská asociace EFPA uspořádala minulý týden ve Francii celoevropské setkání, na kterém se sešli odborníci a členové ze všech delegací EFPA (evropská organizace, vytvářející profesní standardy a certifikace v oblasti finančního poradenství a plánování), aby diskutovali současné trendy.
  • EFPA Europe zdůrazňuje význam odpovědného a udržitelného investování podpořeného regulací a potřebu nezávislého vzdělávání, které by podpořilo zájem investorů o tyto postupy.
  • Odborníci poukazují na to, že portfolia postavená na udržitelných investičních nástrojích mohou poskytovat nízkonákladové prvky, které přinášejí výnosy a pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.


Paříž, 15. června 2023 - EFPA Europe pořádala minulý týden v Paříži další ročník svého Think Tanku, na kterém se pravidelně setkávají renomovaní odborníci z oblasti finančního poradenství a plánování z celého evropského kontinentu a zástupci všech poboček EFPA, aby diskutovali o aktuálních otázkách, které zajímají celou evropskou komunitu finančních poradců.

Think Tank EFPA Europe 2023 se zaměřil na dvě hlavní témata, která jsou pro toto odvětví nanejvýš důležitá: dilema ve vývoji ESG investic jako trendu či nutnosti na trhu, a finanční poradenství v době makroekonomické nejistoty.

První panel pod vedením Martina Širůčka (EFPA Česká republika, EFPA Europe SQC), analyzoval klíčové aspekty ESG investic, které v posledních letech zaznamenaly významný nárůst na všech trzích. Cílem bylo diskutovat o tom, jaké faktory jsou pro klienty rozhodující při výběru investice s kritérii ESG. Zda se zaměřují pouze na maximalizaci zisku nebo zda berou v úvahu aspekty související s udržitelným rozvojem, etikou a respektem k životnímu prostředí. V rámci panelu také proběhla debata o tom, jestli investice s ESG kritérii nabízejí lepší míru výnosu ve srovnání s běžným investičním portfoliem.

V rámci diskuze ESG investičních trendů byl jednotný názor na to, že se jedná skutečně o současný trend, o kterém toho retailový klient příliš neví, maximálně to, že je zde návaznost na ekologii či takzvaný „Green deal“ a že z nových věcí má každý člověk logicky strach, navíc pokud se v nich příliš neorientuje. Problematika je ale hlubší a o to větší význam má role poradce, který umí klientovi vše vysvětlit, zanalyzovat nabízená ESG portfolia (která se tak díky greenwashingu mohou jen tvářit) a poskytnout klientovi erudovanou radu, podpořenou tvrdými daty. Jen edukovaný poradce dokáže dát relevantní radu klientovi, který se již nebojí neznámého“, shrnuje diskusi Martin Širůček.

Zdůrazněn byl také význam investování do společností, které snižují emise uhlíku, zajišťují bezpečnost a kvalitu výrobků a mají řádnou a profesionální správu a řízení. Diskutovalo se také o výhodách a nevýhodách nařízení EU o taxonomii, které stanoví kritéria udržitelnosti pro určení, které podnikatelské činnosti jsou považovány za udržitelné. Toto nařízení je závazné pro společnosti, které musí zveřejňovat nefinanční informace, pro účastníky finančního trhu a státy. Zde je to obzvláště důležité, protože nařízení slouží jako vodítko pro stanovení veřejných opatření nebo standardů pro udržitelné finanční produkty, včetně ESG fondů, zelených dluhopisů a zelených půjček.

U kulatého stolu byla zdůrazněna další témata, jako jsou dopady na kapitál, úloha zelených dluhopisů jako nástroje financování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a význam investování s jasnými cíli odpovídajícími potřebám každého investora. V této souvislosti bylo zdůrazněno, že vztah mezi poradcem a klientem by se měl zaměřit na dosažení těchto cílů a ne se soustředit pouze na maximalizaci finančních výnosů.

Dále byl zmíněn význam diverzifikace portfolia nekorelovanými aktivy pro zlepšení ochrany před poklesy trhu. Zdůrazněn byl fakt, že portfolia postavená na udržitelných finančních nástrojích mohou investorům poskytnout nízkonákladové prvky, které jim umožní dosahovat finančních výnosů a zároveň vytvářet pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Akční plán EU pro financování udržitelného růstu tak byl představen jako klíčová iniciativa pro usměrnění kapitálových toků směrem k udržitelnější ekonomice. Ta zahrnuje aspekty, jako je taxonomie, zveřejňování informací o udržitelnosti ve finančních produktech a začlenění kritérií ESG do finančního poradenství a plánování.

„Osobně si z  evropského setkání profesionálů odnáším skvělé zprávy pro investory a poradce. ESG investování má pozitivní dopad s více než 50% snížením uhlíkové stopy firem v ESG portfoliích. Navíc za poslední roky portfolia s vysokým ratingem ESG dodala investorům nadvýnos oproti klasickým portfoliím“ komentuje Lukáš Paldus, EFP, jeden z delegátů EFPA Česká republika, expert na ESG strategie.

V tomto smyslu vyvíjí EFPA Europe již delší dobu velké úsilí v oblasti vzdělávání. Výše uvedené trendy předjímá zavedením certifikace "ESG Advisor". Jedná se o certifikát v oboru poradenství v oblasti udržitelných financí. Jeho prostřednictvím se prokazuje, že poradce má znalosti potřebné k osvojení a praktickému uplatnění faktorů ESG průřezově v kontextu finančního poradenství, přičemž se přizpůsobuje současným trendům na finančních trzích.

Naproti tomu druhý panel, který vedl Dr. Paul Ryan (EFPA Irsko, EFPA Europe SQC), analyzoval klíče k vytvoření správné alokace portfolia pro investory/klienty s ohledem na makroekonomickou nejistotu a volatilitu trhu. Účastníci panelu diskutovali také nejdůležitější aspekty pro stanovení pokynů pro vzdělávání klientů a řízení jejich investičních očekávání v nejistém prostředí a s volatilitou jako protagonistou výkonnosti různých aktiv.

Ve skupině pro „finanční poradenství v dobách velké nejistoty“ jsme se zabývali tématy široké diverzifikace a využívání opačné korelace aktiv. I když působí aktuální dění jako něco nového, při pohledu do historie zjišťujeme, že se každá jednotlivá hrozba již stala a nové je pouze její uskupení, načasování a forma. Z tohoto důvodu jsme se ve skupině shodli, že široká diverzifikace portfolií je velmi aktuální, nicméně důležité je při tom i sledování vzájemné korelace a využívání opačných trendů chování“, shrnuje druhý delegát Petr Minks, EFA, zkušený certifikovaný poradce EFPA Česká republika,

Pandemie vyvolala nejistotu, která přetrvává dodnes a umocňuje ji i geopolitické napětí plynoucí z faktorů, jako je válka na Ukrajině. V důsledku krize COVID-19 dosáhla míra inflace v roce 2022 nejvyšší úrovně od počátku 21. století, i když díky politice ECB začala postupně klesat. Pandemie však neměla zásadní dopad na míru zaměstnanosti, která bude mít v příštích letech klesající tendenci.

Pokud jde o přerozdělení portfolia v současné situaci, odborníci EFPA Europe zdůrazňují další faktory včetně zpochybnění dominantního postavení zemí produkujících fosilní paliva. A to v důsledku dopadu na snížení poptávky po uhlí, ropě a plynu v ekonomikách hlavních vývozců energie. K tomu dochází na pozadí geopolitického přeskupování, kdy se státy snaží zabezpečit své energetické zájmy, diverzifikovat své ekonomiky a intenzivně soutěží o rozvoj a kontrolu technologií obnovitelných zdrojů.

Kromě toho byla na akci zmíněna hlavní aktuální rizika, jako je konflikt mezi Ukrajinou/Ruskem a Čínou/Taiwanem, migrační tlak, klimatické prvky a nepředvídatelné a stále více protekcionistické obchodní politiky. Do popředí se rovněž dostávají témata jako je obchodní válka mezi USA a Čínou a brexit. Na druhou stranu odborníci poukazují také na význam demografických změn ve světě, přičemž se předpokládá pokles celosvětové míry porodnosti z 5 dětí na jednu ženu v roce 1950 na 2,3 dítěte v roce 2021. V roce 2100 se očekává, že dosáhne 1,9 dítěte na ženu. Hovořilo se o prodlužování délky života, přičemž se očekává prodloužení střední délky života ze 72,8 let v roce 2019 na 77,2 let v roce 2050.

V tomto smyslu je klíčovou úlohou finančního poradce vybudovat důvěru u klienta a pomoci mu vybrat vhodné portfolio odpovídající jeho cílům v současném světě, který se vyznačuje vysokou makroekonomickou, geopolitickou a regulatorní nejistotou.

Na závěr byl během Think Tanku EFPA Europe 2023 v Paříži zdůrazněn rostoucí význam odpovědného a udržitelného investování, podpořený regulacemi, a potřeba nezávislého vzdělávání, které by vzbudilo zájem investorů o tyto postupy. Výsledky diskusí vedených v rámci kulatých stolů budou zveřejněny po skončení zasedání pařížského Think Tanku a budou předány mezinárodní komunitě EFPA.

 

O EFPA Europe

EFPA Europe je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování (EFA - European Financial Advisor a EFP - European Financial Planner).
Posláním EFPA Europe je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace, etického chování a profesionality do služeb finančního poradenství v celé EU. EFPA má kodex profesní etiky, který musí držitelé certifikátů dodržovat.
EFPA má více než 90 000 aktivních držitelů certifikátů, kteří jsou členy národních organizací EFPA v 11 evropských zemích, přičemž poslední výrazný nárůst je podpořen zavedením profesní certifikace EFPA ESG Advisor v roce 2021.
Kontakt pro tisk: info@efpa-eu.org

EFPA Česká republika

Zájmové sdružení právnických osob EFPA ČR bylo založeno v roce 2010 a je součástí evropské sítě EFPA Europe. Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství a plánování v ČR a na Slovensku.
EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro finanční poradce a zprostředkovatele ve všech sektorech finančního trhu.
EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, prostřednictvím etického kodexu prosazuje etické principy.
Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů. Vytváří tak prostředí pro zkvalitňování českého trhu finančního poradenství a plánování.Kontakt pro tisk: marta.gellova@efpa.cz

 

Sdílejte

zpět na všechny aktuality