Splnění povinnosti následného vzdělávání je podmínkou odborné způsobilosti

20.2.2023
titulní obrázek

Z uvedených předpisů vyplývá, že osoby, které se podílejí na distribuci finančních produktů jsou povinny prokázat a udržovat svoje znalosti. Fakt, že kromě pojištění, není v žádném zákoně uvedeno v jakém rozsahu, nic nemění na tom, že ta povinnost existuje.

V případě finančních produktů, kde producent vyplácí následné provize, jsou tyto následné provize vypláceny za následnou péči o klienta. Tuto péči z logiky věci nemůže vykonávat osoba bez patřičné odbornosti a znalostí. Pro poskytnutí této služby je nutné, aby vázaný zástupce udržoval svoje znalosti aktuální. Je tedy nutné, aby absolvoval školení.

V případě nesplnění je pak na nás (SZ), abychom poradce bez odborné způsobilosti odhlásili z ČNB (nesplňuje podmínky pro výkon činnosti VZ).

Argumenty:

Zákon o spotřebitelském úvěru:

  • 8/2: Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.
  • 23/2: Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, je-li fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu:

  • 30/1, písmeno g), bod 3

Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele na žádost obchodní společnosti, nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

  1. g) tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost investičního zprostředkovatele, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností investičního zprostředkovatele, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, včetně
  2. organizačního uspořádání,
  3. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, a
  4. zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,

Zákon o doplňkovém penzijním spoření:

  • 53/2

U zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí kterých vykonává penzijní společnost své činnosti, penzijní společnost zabezpečí, aby se jednalo o osoby důvěryhodné, které mají znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností. Důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti jsou tyto osoby povinny penzijní společnosti prokázat příslušnými doklady.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality