Jak dopadl první termín pojišťovacích zkoušek?

23.9.2019
titulní obrázek

EFPA ČR realizovala první otevřený termín odborných zkoušek v distribuci pojištění. Jaké jsou zkušenosti účastníků?

Odborné zkoušky podle ZDPZ: Jde to, hlásí první úspěšní certifikovaní poradci!

EFPA ČR realizovala první otevřený termín odborných zkoušek v distribuci pojištění. Prvních 18 úspěšných poradců má již svůj certifikát. Jaké jsou první zkušenosti se skládáním zkoušek podle ZDPZ?

Výsledky dávají jasný vzkaz všem poradcům, makléřům, manažerům: S dobrou přípravou to jde!

První hromadný termín zkoušky podle ZDPZ v číslech:

  • 26 uchazečů z celkem 19 společností na zkoušce.
  • Celková úspěšnost uchazečů na termínu: 69,23 %.
  • 18 osob získalo Osvědčení o odborné způsobilosti podle ZDPZ.
  • Rychlost: První složená zkouška pro samostatnou kategorii III. Neživotní pojištění občanů (zahrnující i vozidla) trvala pouhých 38 minut, přičemž limit na tuto zkoušku je 120 minut.
  • 100% výsledek u zkoušky na velká rizika – jeden z uchazečů měl celý test správně!
  • U dvou kategorií (III. Neživotní pojištění občanů, V. Pojištění velkých pojistných rizik), skládaných samostatně, získali osvědčení všichni účastníci (100% úspěšnost).
  • Kombinovanou kategorii VIII. „Životní pojištění + neživotní pojištění podnikatelů“, úspěšně absolvovali všichni uchazeči (100% úspěšnost)
  • Úspěšnost nejvyšší kombinované kategorie IX., zahrnující i pojištění velkých rizik, byla oproti tomu na úrovni 50 %.
  • Případové studie dopadly výborně: 90% úspěšnost v testech.
  • Problematické jsou opět otázky s 1-4 správnými odpověďmi, zde byla zaznamenána chybovost až u 4 otázek z 10.
obrazek

Na základě výsledků i dotazníkového šetření provedeného elektronicky ihned po zkoušce můžeme vyslovit předběžné závěry k podobě zkoušek i přípravy.

Náročnost zkoušek lze podle prvních výsledků hodnotit jako odpovídající ostatním sektorům, tj. úvěrům a zejména investicím. To je dobrá zpráva – zkoušky by jistě neměly být svou náročností nevyrovnané.

Nižší úspěšnost byla zaznamenána zejména v nejvyšší kombinované kategorii IX. - „Životní pojištění + neživotní pojištění velkých rizik“. Jedním z důvodů může být velká šíře záběru a fakt, že se otázky i případové studie losují z kompletního velkého balíku databáze otázek. Příprava je proto logicky náročnější. Oproti tomu zkoušky skládané pro samostatné skupiny odbornosti či o něco méně rozsáhlá kombinace životního pojištění a občanského pojištění dopadly nadprůměrně dobře.

Náročnost testových otázek byla účastníky z 52 % hodnocena jako vyšší. Nicméně, přes 43 % účastníků hodnotilo náročnost testových otázek jako odpovídající povaze vykonávané práce. U případových studií to bylo opačně, a to v pozitivním směru – 69 % účastníků se vyslovilo tak, že případové studie většinově svojí náročností odpovídaly požadavkům na znalosti a dovednosti zastávané pozice.

Důležitá je příprava, na tom se shodli všichni účastníci zkoušek. K přípravě byly u EFPA připraveny e-learningový kurz, dále testovací nástroj Drill, kde si účastníci mohou skládat jakékoliv varianty cvičných testů a systém sleduje chybovost a současně nabízí vyšší podíl chybových otázek k procvičení. Právě tento nástroj byl účastníky hodnocen jako nejlepší k přípravě na zkoušku, jak se vyslovilo téměř 70 % uchazečů. Zajímavostí je, že při vyhodnocení odpovědi systém přímo ukáže podrobné zdůvodnění. Mezi další oblíbené nástroje patřila databáze otázek ke stažení offline.

Výborné bylo hodnocení ukázky prezenčního přípravného kurzu, který lze použít jako shrnutí před samotnou zkouškou nebo i jako úvod pro nováčky k přípravě a orientaci v problematice. 95 % účastníků hodnotilo takto provedený kurz jako vhodný a užitečný nástroj přípravy.

Provedení zkoušky je u EFPA možné jak elektronicky, tak na papíře. Papírové zadání je ihned po odevzdání scanováno komisařem do systému a vše probíhá nadále opět elektronicky. Jako významné plus u papírové podoby zkoušky bylo účastníky označeno přehledné zadání otázek (100 % odpovědí), snadná orientace v zadání zejména případových studií (91,3 % účastníků).

Celkově lze pilotní termín zkoušky hodnotit pozitivně, a pro poradce na trhu máme dobrou zprávu: Zkoušky jsou s dobrou přípravou zvládnutelné!

obrazek

Odborné zkoušky podle ZDPZ: shrnutí

Nové odborné zkoušky mají provedení podobné již zavedeným zkouškám v oblasti spotřebitelského úvěru i investic. Rozdíl tvoří zatím největší databáze otázek, ze které se skládají, a množství skupin odbornosti a jejich kombinací.

Skupinu odbornosti si každý vybere podle rozsahu sjednávaných pojištění. Výhodná může být možnost skládat jednu odbornost po druhé, nebo si zvolit KOMBINOVANOU VARIANTU ZKOUŠKY. Platí, že vyšší kategorie odbornosti u neživotních pojištění vždy zahrnuje veškeré kategorie „nižší“. Např. složení odborné zkoušky „neživotní pojištění podnikatelů“ zahrnuje odbornost pro občanská rizika i pojištění motorových vozidel.

ZÁKLADNÍ KATEGORIE ZKOUŠEK (SKUPIN ODBORNOSTI)

obrazek

KOMBINOVANÉ KATEGORIE ZKOUŠEK

obrazek

Testové otázky jsou vždy složeny ze tří čtvrtin z otázek s jednou správnou odpovědí a z jedné čtvrtiny z otázek s více správnými odpověďmi. Otázka s více správnými odpověďmi musí být zodpovězena kompletně, nestačí „trefit“ pouze některou ze správných odpovědí. Každá případová studie obsahuje zadání a k tomu 5 otázek, zde však jsou otázky vždy s jednou správnou odpovědí.

Klíčová kritéria pro úspěch na zkoušce jsou tři: Uchazeč musí dosáhnout 60% správných odpovědí u testových otázek (znalosti) a min. 60% správných odpovědí u případových studií (dovednosti). K těmto dvěma dílčím kritériím pak přibývá kritérium 75% správných odpovědí celkem.


Problémové otázky: Níže uvedené otázky nezodpověděl správně žádný z uchazečů. Pojďte si zkusit správnou odpověď!

Otázka 1: Pokud je úrazové pojištění sjednáno společně s životním pojištěním, není pojistitel po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy oprávněn: (pouze 1 správná odpověď)

a. Vypovědět ani jedno z uvedených pojištění.

b. Vypovědět pouze životní pojištění. Úrazové pojištění může vypovědět bez omezení.

c. Vypovědět životní pojištění ani doplňkové úrazové pojištění. Úrazové pojištění může vypovědět jen tehdy, pokud bylo sjednáno v samostatné pojistné smlouvě.

d. Vypovědět ani jedno z uvedených pojištění, ledaže by se s pojistníkem na výpovědi dohodl.

Otázka 2: Pojištěný zemřel a v době pojistné události nebyla určena obmyšlená osoba. Kdo nabývá práva na pojistné plnění? (pouze 1 správná odpověď)

a. Dědici v rámci dědického řízení.

b. Děti pojištěného, a není-li jich, manžel pojištěného. Není-li jich, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného a osoby žijící s pojištěným ke dni jeho smrti ve společné domácnosti.

c. Manžel pojištěného nebo osoby žijící s pojištěným ke dni jeho smrti ve společné domácnosti alespoň jeden rok. Není-li jich, nabývají práva na pojistné plnění rodiče a děti. Není-li jich, nabývají tohoto práva dědici.

d. Manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného. Není-li manžel ani děti, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného a není-li jich, nabývají tohoto práva dědici.

Otázka 3: Před sjednáním pojištění nebo jeho podstatnou se zákazníkovi poskytuje rada: (více správných odpovědí)

a. U jiného než rezervotvorného pojištění, pokud distributor informuje zákazníka, že i u takového pojištění poskytuje radu.

b. U jakéhokoliv životního pojištění.

c. U rezervotvorného pojištění.

d. Jen u rizikového pojištění.

Správné odpovědi: 1b, 2d, 3a+c.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality